Par uzņēmumu

Mūsu uzņēmums tika dibināts 30.11.2004 un specializējas tie¹saistes tirdzniecībā.
Darbības sākumā nodarbojāmies ar preču mazumtirdzniecību, tomēr laika gaitā esam papla¹ināju¹i pakalpojumu klāstu ar vairumtirdzniecību un vairāku zīmolu pārstāvniecību un izplatī¹anu Polijas teritorijā.
Vairāk informācijas par mūsu vairumtirdzniecības piedāvājumu var lasīt ¹eit

W 2019 oraz 2020 roku zostali¶my wyróænieni prestiæow± nagrod± e-Gazeli Biznesu, przyznawan± przez wydawnictwo Puls Biznesu. W roku 2020 otrzymali¶my nagrodź równieæ w g³ównej edycji Gazel Biznesu. Edycja 'e' dotyczy wy³±cznie firm z segmentu e-commerce, a w konkursie g³ównym startuj± firmy z róænych branæ.

Mērķis un misija

No pa¹a sākuma mūsu darbības mērķis ir nodro¹ināt visaugstāko apkalpo¹anas kvalitāti, pastāvīgi papla¹inot produktu klāstu.
Tas ir ne tikai tuk¹s sauklis, bet arī darbību virkne, jo ¹o divu mērķu apvieno¹ana ir ļoti sare¾ģīta un lielākajai daļai mūsu konkurentu ir savstarpēji izslēdzo¹a, īpa¹i tie¹saistes tirdzniecības pasaulē, kur pastāv arī spēcīga cenu konkurence.
Uzņēmuma mērķus realizējam, izmantojot:

 • Speciāli izstrādāto, papla¹inātu informāciju sistēmu, kura tiek pastāvīgi pilnveidota.
 • At¹ķirībā no vairuma interneta veikalu, mēs minimizējam virtuālo preču tirdzniecību un nepārtraukti papla¹inām savu noliktavu.
 • Mēs ripināmies par mūsu personāla kvalifikāciju, motivāciju un apmierinātību.

Lai pierādītu savus vārdus, nosaucām da¾us skaitļus:
Bez problēmām ar preces pieejamību esam izpildīju¹i99.99% pasūtījumus, tostarp 99.97% tika nosūtīti termiņā vai pirms termiņa.
Tikai 0.01% pasūtījumi tika atcelti sakarā ar produkta vai alternatīva produkta trūkumu.

Fiziski uz vietas mums ir 81727 preces, kas ir gatavas tūlītējai nosūtī¹anai un nākamās 32450 preces, kas atrodas mūsu piegādātāju 178 noliktavās, ar kuriem mums ir integrēta informācijas sistēma un fiksēts piegādes grafiks (parasti katru dienu).

*) Neattiecas uz produktiem, kas tiek piegādāti pēc individuālā pasūtījuma.
Dati, pamatojoties uz tie¹saistē pieejamiem statiskas datiem par periodu: 7.11.2023 - 8.12.2023.
Noklik¹ķiniet, lai redzētu vairāk statistikas datu.

Kaut kas nogāja greizi!

Mūsu personāls

 • Pawe³ Buchaniec
  Dibinātājs
 • Joanna Bill Buchaniec
  Administrācija
 • Przemys³aw Kurek
  Menedæer i koordynator wszelkich dzia³ań
 • Rafa³ Schmidt
  Obs³uga klienta
 • Marcin Kmiecik
  Obs³uga klienta
 • Rafa³ Jeleń
  Katalog produktów i wsparcie merytoryczne
 • Pawe³ Kmiecik
  Obs³uga magazynu
 • Ma³gorzata Gawor
  Obs³uga magazynu
 • Maria Kolasa
  Obs³uga magazynu
 • Krzysztof Rzepa
  Obs³uga magazynu
 • Monika My¶lak
  Obs³uga magazynu

Mūsu uzņēmuma rekvizīti

PJB Hobby Sp. z o.o.
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Polija
Tālrunis +48 12-284-83-28
E-mail: [email protected]

NMR kods: PL683-211-47-40
Regon: 388878489
KRS: 0000899100