Pretenzijas veidlapa

Piezīme: Neaizmirstiet pievienot kvītu vai faktūrrēķinu (vai tā kopiju)

Atgrie¾amo preci kopā ar izdrukāto veidlapu, lūdzu, nosūtiet uz adresi:
PJB - Firma Handlowo Us³ugowa Pawe³ Buchaniec
Ko¼mice Wielkie 781 32-020 Wieliczka Poland