Privātuma polityka

SUPER HOBBY

https://www.super-hobby.lv/ 

 

 

 

 1. Vispārīgs

 

 

 1. Personas datu galvenais apstrādātājs ir PJB Hobby Sp. z o.o., adrese Koŧmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Polija), PVN maksātāja kods PL683-211-47-40, tālr. +48 12-284-83-28, e-pasts: [email protected] (Pārdevējs).
 2. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem. Klienta Personas dati tiek apstrādāti saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regulu (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti („VDAR”) un citiem konkrētu Personas datu apstrādes laikā spēkā esošiem datu aizsardzības tiesību aktu noteikumiem.
 3. Kontrolieris vāc šādus personas datus: vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti. Dati tiek izmantoti pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Pircējam. Pārdevējs pārsūta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus preču piegādes nolūkā.
 4. Interneta veikals īsteno atbilstošus fiziskos, organizatoriskos un IT drošības pasākumus, lai aizsargātu personas datus no nejaušas vai nelikumīgas iznīcināšanas, nozaudēšanas, pārveidošanas vai neatļautas piekļuves un izpaušanas.
 5. Personas datu pārsūtīšana tiešsaistes veikala pilnvarotajiem apstrādātājiem (piemēram, transporta pakalpojumu sniedzējam un datu apstrādei) notiek, pamatojoties uz līgumiem, kas noslēgti ar tiešsaistes veikalu un pilnvarotajiem apstrādātājiem. Pilnvarotajiem apstrādātājiem ir pienākums nodrošināt atbilstošus drošības pasākumus personas datu apstrādei.
 6. Personas dati, kas tiek iegūti klientam iegādājoties preci interneta veikalā, tiek aizsargāti un apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Datu komunikācija starp klientu un bankām ir šifrēta. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālai bankas un maksājumu kartes informācijai. Pārzinis neatklāj trešām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi.

 

 

 1. Juridiskais Pamats

 

 

 1. Jūsu Personas dati var tikt apstrādāti dažādiem mērķiem un uz dažādiem juridiskiem pamatiem atkarībā no tā, kādas Interneta Veikala funkcionalitātes Jūs izmantojat, jo īpaši, līguma noslēgšanai ar Jums un tā izpildei, mārketinga darbību veikšanai, attiecīgu Pārzinim uzlikto juridisku pienākumu izpildei. Detalizētāka informācija atrodas zemāk.
 1. Jūsu pasūtījuma realizēšana un noslēgtā līguma izpilde – it īpaši tā iesniegšanas apstiprinājums, vai izvēlētā produkta nosūtīšana Jums, ka arī saziņas ar Jums ar pasūtījumu saistītajos gadījumos – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta b) apakšpunkts, t.i. pirkuma līguma noslēgšana un pirkuma līguma izpildes nepieciešamība, kuru noslēdzat pēc pasūtījuma iesniegšanas vai rezervēšanas.
 2. prasību, kas var rasties attiecību ietvaros starp Jums un Pārzini, noteikšana, aizstāvēšana un risināšana, kā arī citiem mērķiem, kas ir nepieciešami Pārziņa vai trešās puses leģitīmo interešu īstenošanai – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., leģitīmās intereses, kuras īsteno Pārzinis vai trešā pusē savu tiesību aizsardzībai un pierādījumu nodrošināšanai;
 3. Datu pārziņa vai ar Uzņēmumu sadarbojošos organizāciju mārketinga, analītikas un statistikas nolūkos – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta f) apakšpunkts, t.i., Datu pārziņa vai trešās personas leģitīmās intereses;
 4. grāmatvedības dokumentu izrakstīšana un glabāšana, kā arī sūdzību un atgriešanu izskatīšana noteikumos noteiktajā termiņā un formā – juridiskais pamats: VDAR 6. panta 1. punkta c) apakšpunkts, t.i., Pārzinim uzlikto juridisko pienākumu izpildes nepieciešamība.

 

 

 

 1. Kur Un Cik Ilgi Mēs Uzglabājam Jūsu Personas Datus

 

 

 

 1. Visa informācija, ko mums iesniedzat, tiek uzglabāta mūsu drošajos serveros. Visi maksāšanas darījumi tiek šifrēti. Ja esam piešķīruši jums (vai esat izvēlējies) paroli, kas sniedz piekļuvi konkrētām mūsu vietnes daļām, jūs esat atbildīgs par to, lai ar paroli rīkotos kā ar konfidenciālu informāciju. Lūdzam jūs nevienam neatklāt savu paroli. Diemžēl informācijas nodošana internetā nav pilnīgi droša. Kaut gan darām visu, lai aizsargātu jūsu personas datus, nevaram garantēt, ka jūsu dati tiks droši nodoti uz mūsu vietni. Informācijas nodošanas laikā jums ir jābūt uzmanīgam, jāizvēlas atbilstoši tehniskie drošības pasākumi, jāsargā sava konta dati, tie nav jāizpauž trešajām personām un tamlīdzīgi. Kad informācija sasniedz datu pārzini, mēs nodrošinām, ka tiks noteikti un īstenoti atbilstoši organizatoriski un tehniski pasākumi jūsu personas datu aizsargāšanai pret nejaušu vai nelikumīgu iznīcināšanu, nomaiņu, atklāšanu, kā arī jebkādu nelikumīgu apstrādi saskaņā ar Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijas prasībām un spēkā esošajiem tiesību aktiem.
 2. Mēs cenšamies neuzkrāt novecojušu vai nevajadzīgu informāciju un nodrošināt, ka informācija tiek nepārtraukti atjaunināta un ir pareiza, tāpēc jūsu personas datus neuzglabājam ilgāk, kā to pieprasa katrs personas datu apstrādes mērķis vai kā to nosaka normatīvie akti. Noteiktā termiņa beigās personas dati tiek automātiski, neatgriezeniski iznīcināti vai arī to izdara atbildīgās personas.

 

 

 1. Datu saņēmējs

 

 1. Katru reizi Pārziņa apstrādāto Personas datu saņēmēju saraksts izriet galvenokārt no Klienta izmantoto pakalpojumu apjoma.
 2. Personas datu saņēmēju saraksts izriet arī no Klienta piekrišanas vai juridisko aktu prasībām, kā arī tiek precizēts Klienta veikto mūsu Internet Veikalā darbību rezultātā.
 3. Mēs varam nodot jūsu datus apstrādei trešajām personām, kas palīdz mums veikt un administrēt pakalpojumu sniegšanu, sniedz mums pakalpojumus, kas saistīti ar klientu pieprasījumu administrēšanu. Šādas personas var būt datubāzu programmatūras nodrošinātāji, datubāzu administrēšanas pakalpojumu sniedzēji, datu centru, mitināšanas un mākoņpakalpojumu sniedzēji, tiešā mārketinga pakalpojumu sniedzēji, tirgus izpētes vai biznesa analīzes pakalpojumu sniedzēji utt. Katrā gadījumā mēs sniedzam datu apstrādātājam tikai tik daudz datu, cik nepieciešams konkrēta pasūtījuma izpildei vai konkrēta pakalpojuma sniegšanai.
 4. Pārziņa izmantoto rīku lietošanas ietvaros, kuri atbalsta Pārziņa darbību un kurus sniedz uzņēmums Google, Klienta Personas dati var tikt nodoti uz valsti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas, kurā attiecīgais Personas datu saņēmējs uztur Personas datu apstrādes rīkus. Pārzinis ir nodrošinājis atbilstošas Personas datu aizsardzības garantijas, piemērojot tostarp standarta datu aizsardzības klauzulas, kas pieņemtas saskaņā ar Eiropas Komisijas lēmumu, kā arī citus līgumus, kuri atbilst VDAR prasībām.

 

 

 1. Jūsu Tiesības  

 

 

 1. Jums ir tiesības:
 1. Pieprasīt mums sniegt jums informāciju par mūsu un mūsu operatoru, ja tādus piesaistām, apstrādājamajiem jūsu personas datiem;
 2. Pieprasīt mums labot vai papildināt jūsu personas datus, kā arī pārtraukt to apstādi, ja, iepazīstoties ar mūsu apstrādātājiem personas datiem, jūs esat konstatējis, ka dati ir nepatiesi, novecojuši, nepilnīgi, pretlikumīgi apstrādāti vai vairs nav nepieciešami vākšanas mērķim;
 3. Pieprasīt mūs pārtraukt Jūsu datu apstrādi mārketinga nolūkos komerciāliem mērķiem. Jūs varat izmantot savas tiesības atteikties no komerciālu paziņojumu sūtīšanas jebkurā laikā sazinoties pa šo e-pastu: [email protected] .
 4. Lai dzēstu personisko informāciju, sazinieties ar klientu atbalsta dienestu pa e-pastu. Uz dzēšanas pieprasījumu atbild ne vēlāk kā vienu mēnesi, un nosaka datu dzēšanas periodu.
 5. Uz pieprasījumu par personas datu pārsūtīšanu, kas iesniegts pa e-pastu, atbildēsim vēlākais mēneša laikā. Klientu atbalsts identificē un paziņo par pārsūtāmajiem personas datiem.
 1. Strīdi, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tiek risināti, izmantojot klientu atbalstu vietnē [email protected] .
 2. Uzraudzības iestāde ir Latvijas Datu valsts inspekcija. Datu valsts inspekcijas  kontaktinformācija ir atrodama DVI tīmekļa vietnē https://www.dvi.gov.lv/lv/ .

 

 1. IP Adreses Un Sīkdatnes  

 

 1. Mēs varam ievākt informāciju par jūsu datoru, tajā skaitā, ja tāda informācija ir pieejama, IP adresi, operētājsistēmas un pārlūkprogrammas veidu, lai veiktu sistēmas administrēšanu un iesniegtu vispārinātu informāciju mūsu reklamētājiem un biznesa partneriem. Tie ir statistiski dati par mūsu lietotāju pārlūkošanas darbībām un veidiem, neidentificējot fizisko personu.
 2. Ar jūsu piekrišanu sīkdatņu lietošanai mēs varam saņemt informāciju par vispārējo interneta lietošanu, izmantojot sīkdatnes, kas tiek saglabātas jūsu datora cietajā diskā. Sīkdatnēs ir informācija, kas tiek ierakstīta jūsu datora cietajā diskā. Tās palīdz mums uzlabot savu vietni un piedāvāt labākus un individuālajām vajadzībām atbilstošākus pakalpojumus. Tās ļauj mums:
 1. Novērtēt mūsu auditorijas lielumu un vietnes lietošanas veidu;
 2. Savākt informāciju par no konkrētās interneta IP adreses izdarītajām izvēlēm, kā arī pielāgot vietni klientu vajadzībām tā, lai vietne atbilstu viņu personīgajām interesēm;
 3. Paātrināt jūsu meklēšanas procesus;
 4. Atpazīt jūs, kad atgriežaties mūsu vietnē.
 1. Interneta Veikalā tiek izmantoti divu veidu sīkfaili: sesijas sīkfaili, kas paliek saglabāti Apmeklētāja datorā vai mobilajā ierīcē līdz brīdim, kad Apmeklētājs iziet no interneta vietnes vai izslēdz interneta pārlūkprogrammu, un pastāvīgie sīkfaili, kas paliek Apmeklētāja ierīcē uz laiku, kas ir noteikts sīkfailu parametros, vai līdz brīdim, kurā tie tiek manuāli izdzēsti interneta pārlūkprogrammā.
 2. Sīkdatņu izmantošanas mērķi:
 1. Funkcionālo sīkdatņu izmantošana un pakalpojumu sniegšana. Sīkdatnes ir ļoti svarīgas mūsu tīmekļa vietnes un elektronisko pakalpojumu darbībai, un tās nodrošina vienmērīgu lietotāja pieredzi. Piemēram, ja lietotājs to vēlas, viņam nav jāievada savs vārds, parole vai citi dati katru reizi, kad viņš piesakās.
 2. Pakalpojumu attīstībai. Uzraugot sīkdatņu izmantošanu, mēs varam uzlabot mūsu tīmekļa vietnes un elektronisko pakalpojumu veiktspēju.
 3. Lietošanas analīzei. Mēs izmantojam sīkfailus, lai apkopotu statistiku par to lietotāju skaitu, kuri ir apmeklējuši mūsu tīmekļa vietnes, un elektronisko pakalpojumu izmantošanu, kā arī lai novērtētu reklāmas efektivitāti.
 1. Jūs varat izslēgt vai atteikties no sīkdatņu lietošanas, aktivizējot pārlūkprogrammas iestatījumus, kas neļauj ierakstīt sīkdatnes. Lūdzam ņemt vērā, ka gadījumā, ja jūs izvēlēsieties šos iestatījumus, varat zaudēt piekļuvi konkrētām mūsu vietnes daļām. Ja jūs neesat iestatījis pārlūkprogrammu, lai tā neļautu ierakstīt sīkdatnes, mūsu sistēma sūtīs sīkdatnes, kad pieslēgsieties vietnei. Savu piekrišanu jūs jebkurā brīdi varēsit atcelt, nomainot savus pārlūkprogrammas iestatījumus un izdzēšot ierakstītās sīkdatnes.
 2. Informējam, ka mūsu reklamētāji un biznesa partneri arī var lietot sīkdatnes, ko mēs nekontrolējam. Šīs sadarbības vajadzībām pārlūkprogramma vai cita Apmeklētāja ierīcē instalētā programmatūra saglabā sīkfailus, kas nāk no subjektiem, kas īsteno šādu drošības vai mārketinga darbību, un kuri arī kļūst par Apmeklētāja Personas datu pārziņiem vai darbojas kopā ar Pārzini kā Personas datu koppārziņi vai apstrādātāji.

Google (Analytics, Ads, )

 

 

 1. Mūsu Privātuma Politikas Izmainas

 

 1. Jebkādas izmaiņas, ko varam veikt, mainot privātuma politiku nākotnē, tiks publicētas šajā lapā un, ja nepieciešams, tiks nosūtīts paziņojums pa e-pastu.

 

 

Atpakaļ