Pirkuma noteikumi

SUPER HOBBY

https://www.super-hobby.lv/ 

 

 1. Vispārīgs

 

 1. Šie lietošanas noteikumi regulē tiesiskās attiecības, kas rodas starp PJB (Pārdevējs) un personu, kura veica pirkumu interneta veikalā (Pircējs).
 2. Pircējs – persona, kas iegādājusies preces E-veikalā. Piekrītot Noteikumiem, Pircējs apstiprina, ka viņš atbilst šajā punktā norādītajām prasībām, kas izvirzītas E-veikala pircējiem. Tiesības iegādāties preces E-veikalā ir:
 1. rīcībspējīgām, 18 gadu vecumu sasniegušām vai likumu kārtībā līdz pilngadībai pilnīgu rīcībspēju ieguvušām fiziskām personām, kuru rīcībspēja nav ierobežota ar tiesas lēmumu;
 2. nepilngadīgām personām vecumā no četrpadsmit līdz astoņpadsmit gadiem, kurām ir vecāku vai aizbildņu atļauja;
 3. juridiskām personām.
 1. Pārdevējs – PJB Hobby Sp. z o.o., adrese Koźmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Polija), PVN maksātāja kods PL683-211-47-40, tālr. +48 12-284-83-28, e-pasts [email protected].
 2. Pirkšanas un pārdošanas līgums (tālāk – Līgums) – sastādīts preču pirkšanas un pārdošanas līgums starp Pircēju un Pārdevēju, ko veido Pircēja iesniegts un Pārdevēja apstiprināts preču pasūtījums un Pircēja apstiprināti noteikumi.
 3. Šie noteikumi ir Līguma, kas sastādīts starp Pircēju un Pārdevēju, saistoša un neatņemama daļa. Tie iepazīstina Pircēju ar E-veikala preču pirkšanas un pārdošanas nosacījumiem, kā arī nosaka Pircēja un Pārdevēja tiesības un pienākumus, kas saistīti ar preču pirkšanu, pārdošanu, preču apmaksas nosacījumiem, preču piegādes un izsniegšanas kārtību, Līgumslēdzēju atbildību un citiem nosacījumiem, kas saistīti ar preču pirkšanu un pārdošanu E-veikalā.
 4. Pircējs pirms pasūtījuma apstiprināšanas E-veikalā iepazīstas ar visiem Noteikumiem un piekrišanu tiem apstiprina, atzīmējot ķeksīti “esmu iepazinies un piekrītu e-veikala noteikumiem”. Pircējam, kurš nav iepazinies un nepiekrīt Noteikumiem vai to daļai, vai kurš nesniedz personas datu to minimālajā apjomā, lai varētu noslēgt Līgumu, nevar veikt pasūtījumu. Apstiprinātie Noteikumi ir saistošs dokuments abiem Līgumslēdzējiem.
 5. Pircējam ir jāiepazīstas ar Pārdevēja apstiprināto un publiski pieejamo Privātuma politiku. Nepiekrišanu Privātuma politikai vai tās daļai Pircējs var izteikt Privātuma politikā noteiktajā kārtībā.
 6. Pārdevējs var mainīt https://www.super-hobby.lv/ lietošanas noteikumus, kā arī produktu un pakalpojumu cenas. Par izmaiņām tiks paziņots einterneta veikala vidē. Darījumam tiek piemēroti pirkuma laikā spēkā esošie noteikumi un cenas.
 7. Visi produktu attēli ir ilustratīvi.

 

II. Cena

 1. Preču un pakalpojumu cenas, kas redzamas E-veikalā un pasūtījumā, tiek norādītas EUR (eiro), ieskaitot tajā brīdī pēc tiesību aktiem spēkā esošo PVN (pievienotās vērtības nodokļa) lielumu.
 2. Produktu cenas ir norādītas zem produktiem interneta veikalā.
 3. Cenai tiek pievienota maksa par preču piegādi, ja vien maksājot par precēm nav norādīta cita informācija. Maksa par preču piegādi ir atkarīga no pircēja atrašanās vietas un piegādes veida. Piegādes maksa pircējam tiek norādīta aizpildot visu informāciju, kas saistīta ar pirkumu.

 

 1. Pircēja tiesības

 

 1. Pircējam ir tiesības iepirkties E-veikalā, ievērojot Noteikumu kārtību.
 2. Vadoties pēc spēkā esošajiem Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumu X. punkta nosacījumiem, Pircējam ir tiesības atteikties no Līguma.
 3. Vadoties pēc Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un Noteikumu X un XI. punkta nosacījumiem, Pircējam ir tiesības iegādātās preces apmainīt vai atdot atpakaļ.
 4. Pircējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.

 

 1. Pircēja pienākumi

 

 1. Pircējam ir laicīgi jāsamaksā par precēm un preču piegādi (ja tiek piemērota preču piegādes maksa), kā arī jāpieņem preces Noteikumos noteiktajā kārtībā.
 2. Pircējs apņemas nodrošināt savu pieejas datu konfidencialitāti un neizpaust tos trešajām personām, kā arī nodrošināt, ka nekādas trešās personas neizmantos pieejas datus Pārdevēja preču pasūtīšanai un iegādei. Pircējs atbild par jebkādām trešo personu darbībām, ja tās ir veiktas, izmantojot Pircēja pieejas datus. Visi pienākumi un atbildība, kas radusies vai saistīta ar trešo personu darbībām, kas veiktas, izmantojot Pircēja pieejas datus, gulstas uz Pircēju. Ja Pircējs pazaudē pieejas datus, viņam ir nekavējoties jāinformē par to Pārdevējs.
 3. Pircējs, izmantojot E-veikalu, apņemas nepārkāpt trešo personu intereses un Latvijas Republikas normatīvos aktus.
 4. Pircējam reģistrācijas un pasūtījuma iesniegšanas formās ir jāsniedz pilnīga, izsmeļoša un pareiza informācija par sevi, kura Pārdevējam ir nepieciešama Līguma izpildei. Ja, aizpildot reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formas, Pircējs iesniedz neprecīzus, kļūdainus vai maldinošus personas datus, Pārdevējam ir tiesības atcelt Pircēja pasūtījumu, anulēt Pircēja reģistrāciju un dzēst datus vai ierobežot Pircēja iespējas lietot E-veikalu. Ja Pircēja reģistrācijas vai pasūtīšanas formās norādītie personas dati mainās, Pircējam tie nekavējoties jāatjauno, pretējā gadījumā Pircējs uzņemas atbildību par sekām, kas rodas Pārdevējam sniegtās neprecīzās un (vai) neaktuālās kontaktinformācijas dēļ.
 5. Pircējs, pasūtot preces, apņemas norādīt precīzu preču piegādes vietu un veikt citas obligātās darbības preču saņemšanai.
 6. Pircējs apņemas preces pieņemt pats vai norādīt citu personu, kura pieņems preces. Informāciju par personu, kura Pircēja uzdevumā pieņems preces, Pircējs norāda, aizpildot pasūtījuma iesniegšanas formu. Citām, Pircēja nenorādītām personām, Pārdevējs preces neizsniegs.
 7. Pircējam ir jāveic citas saistības, kas paredzētas Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos, Noteikumos un Privātuma politikā.

 

 1. Pārdevēja tiesības

 

 1. Pārdevējam ir tiesības apturēt, mainīt un izbeigt konkrētu E-veikala funkciju vai tā daļu darbību, mainīt esošo elementu izvietojumu, mainīt pārdodamo preču vai pakalpojumu sniegšanas apjomu vai veidu, apturēt, izbeigt preču vai pakalpojumu vai to daļu sniegšanu.
 2. Pārdevējam ir tiesības apturēt vai izbeigt E-veikala darbību. Tādā gadījumā visu Pircēju pasūtījumu, kas pieņemti un apstiprināti līdz E-veikala apturēšanai vai darbības izbeigšanas datumam, izpilde tiek pabeigta, bet jauni pasūtījumi netiek pieņemti.
 3. Pārdevējam ir tiesības nekavējoties un bez brīdinājuma ierobežot vai apturēt Pircēja iespēju lietot E-veikalu vai atcelt Pircēja reģistrāciju Kontā, ja Pircējs mēģina kaitēt E-veikala darbības stabilitātei, drošībai vai pārkāpj savas saistības.
 4. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pircējs laicīgi nesamaksā par precēm vai atsakās maksāt preču piegādes vai saņemšanas laikā.
 5. Ja tehnisku vai citu E-veikala darbības traucējumu dēļ Pārdevējs nevar veikt Pircēja pasūtījumu, Pārdevējam ir tiesības atcelt tādu pasūtījumu, informējot Pircēju par pasūtījuma atcelšanu. Ja Pircējs ir samaksājis par precēm, apmaksa tiek atgriezta Pircēja kontā 3 (triju) darba dienu laikā no Pircēja pieprasījuma par naudas atgriešanu iesniegšanas dienas.
 6. Ja rodas neskaidrības par Pircēja pasūtījumā iesniegto informāciju, Pārdevējs sazinās ar Pircēju pa pasūtījumā norādīto tālruni vai e-pastu. Tādā gadījumā Preču piegādes termiņu sāk skaitīt no sazināšanās ar Pircēju dienas. Pārdevējam ir tiesības, iepriekš nepaziņojot Pircējam, anulēt viņa pasūtījumu, ja Pārdevējam neizdodas sazināties ar Pircēju 3 (triju) darba dienu laikā.
 7. Pārdevējam ir tiesības mainīt, labot un (vai) papildināt Noteikumus, jauno Noteikumu redakciju publicējot interneta vietnē https://www.super-hobby.lv/ Jaunā Noteikumu redakcija tiek piemērota pirkšanas un pārdošanas darījumiem, ko veic pēc Noteikumu publicēšanas vietnē https://www.super-hobby.lv/ .
 8. Pārdevējam ir arī citas tiesības, ko paredz Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti, Noteikumi un Privātuma politika.

 

 1. Pārdevēja pienākumi

 

 1. Pārdevējs apņemas saskaņā ar Noteikumiem un citiem Pārdevēja dokumentos noteiktajiem nosacījumiem radīt Pircējam iespēju izmantot E-veikala sniegtos pakalpojumus.
 2. Pārdevējs apņemas cienīt Pircēja privātuma tiesības uz Pircēja personas datiem, apstrādāt Pircēja personas datus tikai Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikai saistošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
 3. Pārdevējs apņemas piegādāt Pircēja pasūtītās preces uz viņa norādīto adresi pēc Noteikumu IX punkta nosacījumiem.
 4. Ja Pārdevējs svarīgu apstākļu dēļ, piemēram, preču trūkums noliktavā, garāki par paredzēto preču piegādes termiņi un tamlīdzīgi, nespēj piegādāt Pircējam pasūtīto preci, viņš apņemas piedāvāt līdzvērtīgu vai ar savām īpašībām pēc iespējas līdzīgāku preci. Ja Pircējs atsakās pieņemt šo līdzvērtīgo vai ar savām īpašībām līdzīgāko preci, Līgums tiek izbeigts un Pārdevējs apņemas atgriezt Pircējam samaksāto naudu 3 (triju) darba dienu laikā, ja apmaksa jau ir veikta.
 5. Ja Pārdevējs nepiekrīt Pircēja prasībām, Pārdevējam ne vēlāk kā 10 (desmit) kalendāro dienu laikā no Pircēja pieprasījuma saņemšanas dienas, ja Latvijas Republikas un Eiropas Savienības tiesību akti neparedz citādi, jāsniedz Pircējam izsmeļoša motivēta rakstiska atbilde.
 6. Pārdevējs apņemas veikt citus pienākumus, kas viņam ir izvirzīti Noteikumos, Privātuma politikā un Latvijas Republikas normatīvajos aktos.

 

 

 1. Preču pasūtīšana, Līguma stāšanās spēkā

 

 1. Lai iegādātos interneta veikalā pieejamos izstrādājumus, iepirkumu grozā jāpievieno vēlamie produkti. Lai veiktu pasūtījumu, aizpildiet nepieciešamos datu laukus un atlasiet atbilstošo produkta piegādes veidu.
 2. Iepirkumu grozā ir iespējams mainīt produktus un daudzumus, kā arī izņemt produktus no iepirkumu groza, pirms esat veicis pasūtījuma apmaksu.
 3. Pircējs attiecīgajos E-veikalā sniegtajos informācijas laukos ieraksta precīzu un nemaldinošu informāciju par sevi, kas Pārdevējam nepieciešama precīzai tālākai pasūtījuma izpildei.
 4. Pircējs E-veikalā izvēlas vienu no Noteikumu VIII punktā norādītajiem norēķināšanās par precēm veidiem, vēlreiz apskata un pārliecinās, ka visi pasūtījuma un personas dati ir pareizi, atzīmē, ka ir iepazinies un piekrīt Noteikumiem, un apstiprina pasūtījumu, spiežot pogu „Veikt pasūtījumu“.
 5. Līgumslēdzēji vienojas, ka konkrēto preču pirkšanas Līgums stājas spēkā no brīža, kad Pārdevējs nosūta Pircējam uz viņa norādīto e-pasta adresi vēstuli, kurā apstiprina, ka Pircēja pasūtījums ir pieņemts izpildei un pasūtītās preces tiks nosūtītas Pircējam. No šī brīža Pircējs apņemas pieņemt E-veikalā pasūtītās un piegādātās preces un norēķināties par tām Līgumā noteiktajā kārtībā.

 

 1. Apmaksas veidi

 

 1. Pircējs par nopirktajām precēm var norēķināties vienā no šiem veidiem:
 1. Ar bankas pārskaitījumu. Izvēloties šo apmaksas veidu, Pircējam par precēm ir jāsamaksā 3 (triju) darba dienu laikā.
 2. Izmantojot elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskos banku pakalpojumus. Izvēloties šo norēķināšanās veidu un apstiprinot pasūtījumu, Pircējs tiek novirzīts uz elektronisko maksājumu sistēmu vai elektroniskajiem banku pakalpojumiem, kur viņš veic maksājumu tajā pašā dienā, kurā iesniedz pasūtījumu. (PayPal )

Izvēloties šo apmaksas veidu, atbildība par datu drošību gulstas uz elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku, jo visas naudas operācijas notiek elektroniskās maksājumu sistēmas īpašnieku sistēmās.

 1. Sastādot līgumu, Pircējs piekrīt, ka preču pirkšanas dokumenti (PVN faktūrrēķini, kas ir arī preču garantijas kartes) Pircējam tiks iesniegti elektroniskā veidā uz Pircēja reģistrācijas vai pasūtījuma iesniegšanas formā norādīto e-pasta adresi uzreiz pēc pasūtījuma izpildes.

 

IX. Piegāde

 

 1. Interneta veikals piegādā produktus Latvijas teritorijā.
 2. Interneta veikala produkti tiek piegādāti Pircēja izvēlētā veidā.
 3. Piegādes izmaksas sedz Pircējs, un atbilstošā informācija par cenu tiek parādīta blakus nosūtīšanas veidam.
 4. Pārdevējs pasūtījumus sūta 1-2 darba dienu laikā pēc pasūtījuma apmaksas, bet ne vēlāk kā 5 darbdienu laikā pēc pasūtījuma apstiprināšanas un apmaksas.

 

X. Produktu Atgriešanas Un Apmainas Tiesības  

 

 1. Pircējam ir tiesības atteikties no darījuma 14 kalendāro dienu laikā, rakstiski iesniedzot Pārdevējam iesniegumu par atteikšanos no preču pirkšanas norādot šādu informāciju: Vārds un uzvārds, Kontakttālrunis, Epasta adrese, Adrese, Bankas konta rekvizīti, Pasūtījuma veikšanas datums, preces saņemšanas datums, atgriezto preču nosaukums.
 2. Pieteikums par atteikšanos no preču pirkšanas jānosūta uz e-pasta adresi [email protected] , vai uz adresi Koźmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Polija) ne vēlāk kā 14 kalendāro dienu laikā pēc preču saņemšanas. Pārdevējs apstiprina atteikuma pieteikuma saņemšanu, nosūtot paziņojumu Pircējam.
 3. Atgrieztajā izstrādājumā jāiekļauj visa pirkuma dokumentācija.
 4. Lai izmantotu 14 dienu atgriešanas tiesības, pasūtīto preču stāvoklis nedrīkst būt sliktāks, nekā tas bija saņemšanas brīdī. Pārdevējam ir tiesības samazināt atmaksājamo summu atbilstoši preču vērtības samazinājumam. Pārdevējam ir tiesības atteikties atlīdzināt preču izmaksas, ja atgrieztās preces stāvoklis vairs neļauj viņam tās pārdot nākamajiem klientiem.
 5. No dienas, kad tiek iesniegts pieteikums par atteikšanos no preču pirkšanas, Pircējam ir pienākums 14 kalendāro dienu laikā atgriezt Pārdevējam atgriežamo preci. Produkta atgriešanas vieta ir Koźmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Polija).
 6. Kamēr atgriežamā prece nav pieņemta atpakaļ, Pārdevējs neuzņemas atbildību par produktu. Produkta atgriešana un / vai bojāta produkta nomaiņa ir bez maksas, izņemot transporta izmaksas, kuras sedz Pircējs. Ja Pircējam ir nodota bojāta prece, ar atgriešanu saistītās izmaksas sedz Pārdevējs.
 7. Pēc atgrieztās preces saņemšanas Pārdevējs, ne vēlāk kā 14 dienu laikā pēc atteikuma pieteikuma saņemšanas, atgriež Pircējam iemaksāto naudu, kas saņemta no Pircēja par atpakaļ nosūtītajām precēm, pamatojoties uz līgumu, ieskaitot transporta izmaksas. Ja Pircējs ir skaidri izvēlējies piegādes veidu, kas atšķiras no lētākā parastā piegādes veida, ko piedāvā Interneta veikals, Pārdevējam nav jāatdod Pircējam izmaksas, kas pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar parasto piegādes veidu.
 8. Pārdevējs patur tiesības atlikt atmaksu, līdz tiek atgriezta prece, kas ir līguma priekšmets.

 

XI. Tiesības Iesniegt Prasības

 

 1. Konstatējot preces neatbilstību vai preces defektus, Pircējs apņemas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 2 mēnešu laikā pēc neatbilstības konstatēšanas, paziņot Pārdevējam, nosūtot attiecīgo informāciju uz e-pastu [email protected] vai rakstiski sūtot vēstuli uz adresi: Koźmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Polija).
 2. Preču neatbilstības vai trūkumu gadījumā Pircējam ir tiesības pieprasīt preces remontu vai aizstāšanu ar atbilstošu preci vai atgriezt naudu pircēja norādītājā bankas kontā.
 3. Pircējam ir tiesības pieprasīt preces pirkuma cenas samazināšanu vai līguma pārtraukšanu un par preci samaksātās summas atmaksu, ja pārdevējs saprātīgā termiņā nevar salabot vai nomainīt preci.
 4. Neatbilstīgas preces atgriešanas gadījumā Pircējam vēlākais 14 dienu laikā tiek atmaksāta summa, kas samaksāta par preci kopā ar transporta izmaksām, uz Pircēja norādīto bankas kontu. Pārdevējam ir tiesības aizkavēt samaksāto summu atgriešanu, līdz Pircējs ir atgriezis preci savā īpašumā.
 5. Pārdevējs neatlīdzina pircējam radušās izmaksas preces neatbilstības vai trūkumu gadījumā un nav par tām atbildīgs, ja:

 

- preces vērtība ir samazinājusies / prece ir sabojāta Pircēja vainas dēļ;

 

- trūkumi radušies sakarā ar produkta neparedzētu ekspluatāciju, t.i. tehniskās apkopes instrukciju neievērošanas rezultātā;

 

- produkta vērtība ir samazinājusies dabiskā nolietojuma dēļ normālas lietošanas laikā;

 

- Nav pirkuma apliecinājuma kopijas.

 

 1. Ja rodas domstarpības starp Pircēju un Pārdevēju par preces trūkumiem, Pircējam ir tiesības iesniegt prasību Pārdevējam, rakstiskā formā norādot savu vārdu un kontaktinformāciju, sūdzības datumu, preces trūkumu un vēlamo risinājumu. Pārdevējs uz Pircēja sūdzību atbild rakstiskā formā 14 kalendāro dienu laikā. Ja pircējam ir kādas sūdzības par tiešsaistes veikalu, tās jānosūta uz e-pasta adresi [email protected].
 2. Ja Pircējs un Pārdevējs nespēj panākt vienošanos par strīdu, Pircējam ir tiesības vērsties Latvijas Patērētāju tiesību aizsardzības centrā: https://www.ptac.gov.lv/ Patērētāju strīdu risināšanas komiteja ir kompetenta risināt strīdus, kas izriet no līguma, kas noslēgts starp Pircēju un Pārdevēju. Pircēja sūdzības izskatīšana komisijā ir bez maksas. Patērētāju tiesību aizsardzības pārvaldē strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumiem. Pircējs var vērsties Eiropas Savienības patērētāju strīdu izšķiršanas vietnē: https://ec.europa.eu/ .
 3. Ja nepiekrīt Komisijas lēmumam, pusēm ir tiesības vērsties Pircēja atrašanās vietas apgabaltiesā.

XII. Atbildība

 

 1. Pircējs ir pilnīgi atbildīgs par savām darbībām E-veikalā un tā reģistrācijas formās iesniegto datu pareizību. Ja Pircējs iesniedz kļūdainus datus, Pārdevējs neatbild par sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.
 2. Pircējs pilnīgi atbild par savu pieejas datu nodošanu trešajām personām un sekām, kas rodas šī iemesla dēļ.
 3. Pārdevējs ir atbrīvots no jebkādas atbildības gadījumos, kad zaudējumi rodas tāpēc, ka Pircējs, neskatoties uz Pārdevēja rekomendācijām un savām saistībām, nebija iepazinies ar šiem Noteikumiem, kaut gan tāda iespēja viņam tika dota.
 4. Ja E-veikalā ir norādes uz citu personu, uzņēmumu, organizāciju vai citām vietnēm, Pārdevējs neatbild par tur esošo informāciju vai veicamo darbību, jo tās vietnes viņš neuzrauga, nekontrolē, kā arī šīs personas un uzņēmumus nepārstāv.
 5. Ja rodas zaudējumi, vainīgais Līgumslēdzējs atlīdzina otram Līgumslēdzējam tiešos zaudējumus.

 

XIII. Personas Datu Apstrāde

 

 1. Personas datu galvenais apstrādātājs ir PJB Hobby Sp. z o.o., adrese Koźmice Wielkie 781, 32-020 Wieliczka (Polija), PVN maksātāja kods PL683-211-47-40, tālr. +48 12-284-83-28, e-pasts [email protected]
 2. Personas datu apstrāde notiek saskaņā ar Latvijas un Eiropas Savienības tiesību aktiem.
 3. Kontrolieris vāc šādus personas datus: vārds, tālruņa numurs, adrese, e-pasta adrese, bankas rekvizīti. Dati tiek izmantoti pasūtījuma apstrādei un preču nosūtīšanai Pircējam. Pārdevējs pārsūta personas datus uzņēmumiem, kas sniedz transporta pakalpojumus preču piegādes nolūkā.
 4. Personas dati, kas tiek iegūti klientam iegādājoties preci interneta veikalā, tiek aizsargāti un apstrādāti kā konfidenciāla informācija. Datu komunikācija starp klientu un bankām ir šifrēta. Datu apstrādātājam nav piekļuves klienta konfidenciālai bankas un maksājumu kartes informācijai. Pārzinis neatklāj trešām personām datus, kas tam kļuvuši zināmi.

 

XIV. Nobeiguma noteikumi

 

 1. Šie Noteikumi ir izveidoti saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 2. Attiecībām, kas izriet uz šo Noteikumu pamata, tiek piemēroti Latvijas Republikas normatīvie akti.
 3. Visi strīdi, kas radušies šo Noteikumu izpildes dēļ, tiek risināti pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdi tiek risināti Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.